ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Future Simple Tense อยากรู้จัก มาทางนี้

Written by Sine

หลักการใช้ Future Simple Tense (Tense อนาคตธรรมดา) เป็นอีกหนึ่ง Tense ที่ค่อนข้างง่ายไม่ยุ่งยากเท่าไหร่

Future Simple Tense

Future ฟิวเชอะ= อนาคต

Simple ซิมเพิล = ธรรมดา

ที่บอกว่า “อนาคตธรรมดา” หมายถึง ในช่วงเวลาหนึ่งของอนาคต จะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น (เช่น ฉันจะทำอะไรบางอย่าง ในเวลานั้น เป็นต้น)

โครงสร้าง
I, You, He, She, It, We, They          will           go

will อ่านว่า วิล แปลว่า จะ

รูปย่อบอกเล่า
I willI’ll ไอล
He willHe’ll ฮีล
She willShe’ll ชีล
It willIt’ll อิททึล

We willWe’ll วีล
They willThey’ll เดล

รูปย่อปฏิเสธ
I will not            ไอ วิล น็อท
He will nott       ฮี วิล น็อท
She will not       ชี วิล น็อท
It will not           อิท วิล น็อท

We will not        วี วิล น็อท
They will not     เด วิล น็อท

I won’t         ไอ โวนท / I’ll not      ไอล น็อท
He won’t      ฮี โวนท/ He’ll not      ฮีล น็อท
She won’t     ชี โวนท/ She’ll not    ชีล น็อท
It won’t        อิท โวนท/ It’ll not      อิททึล น็อท

We won’t     วี โวนท/ We’ll not      วีล น็อท
They won’t   เด โวนท/ They’ll       เดล น็อท

หลักการใช้

หลักการใช้ Future Simple Tenseใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต หรือถ้าพูดง่ายๆคือ จะทำอย่างโน้น อย่างนี้ ในวันข้างหน้า ซึ่งโดยปกติจะมีคำบ่งบอกอนาคตเหล่านี้อยู่ด้วย
tonight            ทุไนท           คืนนี้
tomorrow       ทุมอโร          พรุ่งนี้
next (เน็กซ์ = ถัดไป) +เวลา, วัน, สัปดาห์, เดือน, ปี, ฤดูกาล หรือ อื่นๆ….
– next hour เน็กซ์เอาเวอะ ชั่วโมงถัดไป
– next Monday, next Tuesday, next Wednesday…..
– next week เน็กซ์วีค สัปดาห์ถัดไป
– next month เน็กซ์มันธ เดือนถัดไป
– next spring, next summer, next fall, next winter / next hot season, next rainy season, next hot season
– next year เน็กซ์เยีย ปีถัดไป

เนื่องจากว่าเป็นการคิดหรือคาดการณ์ จึงมีคำเหล่านี้อยู่ด้วย
probably      อาจจะ
think             คิดว่า
sure               มั่นใจ
expect           คาดว่า
know             รู้ว่า

หลักภาษาดั้งเดิม I กับ We ใช้ shall ที่เหลือใช้ will แต่ในปัจจุบันนี้นิยมใช้ will แทน shall ดังนั้น ตัวอย่างในที่นี้ประธานทุกตัวจะใช้ will ทั้งหมด ส่วนหลักการใช้ will กับ shall จะมีอีกบทเรียนหนึ่ง

ประโยคบอกเล่า

I will watch Chin Jang tonight. ฉันจะดูชินจังคืนนี้

She will probably leave next month. หล่อนอาจจะไปเดือนหน้า

I think you will win this game. ผมคิดว่า คุณจะชนะเกมนี้

I’m sure he will go with us. ผมมั่นใจว่าเขาจะไปกับเรา

I don’t know when she will come back.

I will go to school tomorrow. ฉันจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้

You will eat papaya salad tonight. คุณจะกินส้มตำคืนนี้

He will clean the car next week. เขาจะล้างรถสัปดาห์หน้า

She will buy a bike next month. หล่อนจะซื้อจักรยานเดือนหน้า

It will snow next season. หิมะจะตกฤดูกาลหน้า

We will fly to London next Monday. เราจะบินไปลอนดอนวันจันทร์หน้า

They will teach English next semester.พวกเขาจะสอนภาษาอังกฤษเทอมหน้า

คำบ่งบอกอนาคต จะมีหรือไม่ก็ได้ เพราะเหตุการณ์เป็นเรื่องอนาคตอยู่แล้ว เช่น

I will send this letter to Jane. ฉันจะส่งจดหมายไปหาเจน

I will call you when I arrive. ฉันจะโทรหาคุณเมื่อฉันมาถึง

About the author

Sine