ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

gerunds คืออย่างไร ใช้อย่างไร

Written by Sine

gerundsเป็นกริยาไม่แท้ non-finite verbs รูปแบบหนึ่ง ที่เกิดจากการนำกริยามาเติม ing เพื่อทำให้คำกริยานั้นกลายเป็นคำนาม

แล้วเปลี่ยนทำไม? การเปลี่ยนจาก verbs ให้กลายเป็น gerunds ก็เพื่อทำหน้าที่เป็นคำนาม

เมื่อเป็นคำนามแล้ว เราก็สามารถนำคำนั้นไปใช้เป็นประธานหรือกรรมของประโยคได้

About the author

Sine