ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Gerunds และ Present Participles

Written by Sine

ข้อแตกต่างระหว่าง Gerund และ Present Participle
Gerund และ Present Participle ต่างก็มีรูปเหมือนกัน (คือเติม ing ด้วยกันทั้งคู่ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า คำนี้เป็น Gerund หรือเป็น Present Participle

เราสามารถรู้ได้ดังนี้

1)ถ้านามที่มีคำกริยาเติม ing นั้นไปขยาย เป็นผู้กระทำหรือแสดงอาการของกริยาตัวนั้นได้เองไม่ต้องให้ผู้อื่นมาแสดงให้ คำกริยาที่เติม ing ตัวนั้นเป็น Present Participle

2) ถ้านามที่มีคำกริยาเติม ing นั้นไปขยาย กระทำหรือแสดงกริยาอากาของกริยาตัวนั้นเองไม่ได้จำต้องให้ผู้อื่นมาทำแทน กริยาที่เติม ing ตัวนั้น เป็น gerund ขอให้ดูตัวอย่างด้านล่างประกอบ

He is cleaning the house.

เขากำลังทำความสะอาดบ้าน

His duty is cleaning the house.

หน้าที่ของเขาคือ ทำความสะอาดบ้าน

– Cleaning ประโยคแรกเป็น Present Participle เนื่องจากเป็นกริยาของ he และ he เป็นผู้แสดงอาการคือ ทำความสะอาดเองได้

– Cleaning ประโยคที่สองเป็น gerund เพราะว่า cleaning แม้จะเป็นคำกริยาของ duty แต่ duty กระทำอาการเองคือทำความสะอาดไม่ได้ (ต้องอาศัยบุคคลทำแทน)

The walking old woman has a walking stick in her right hand.

หญิงชารที่กำลังเดินมามีไม้เท้าอยู่ในมือขวาของเขา

– walking ตัวที่หนึ่ง เป็นคำไปขยาย woman และ woman เป็นผู้เดินมาเองได้ (ไม่ต้องให้ผู้อื่นมาจับเดินหรือเดินแทน) เพราะฉะนั้น walking ตัวแรกจึงเป็น Present Participle

– walking ตัวที่สองไปขยาย stick และ stick (คือไม้) ไปแสดงกริยาอาการเองคือเดินไปเองไม่ได้ จำต้องอาศัยผู้อื่นทำคือให้พาเดิน ดังนั้น walking ตัวหลังจึงเป็น gerund นั่นเอง เข้าใจนะ

About the author

Sine