ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

hope (โฮพ) ในกรณีที่ทำหน้าที่ verb

Written by Sine

hope (โฮพ) ในกรณีที่ทำหน้าที่ verb

อย่างที่เราแนะนำ Hope เป็นคำนามก็ได้แปลว่า ความหวัง แต่ถ้าเป็นกริยาจะแปลว่า หวัง บางคนก็อาจจะคิดว่า hope กับ wish มันใช้แทนกันได้

แต่อย่างนั้น hope (โฮพ) ก็ยังสามารถใช้ได้ในกรณีที่ทำหน้าที่ verb อีกด้วย อย่างเช่นที่เราจะแนะนำ ต่อไปนี้

1. ใช้ hope + present verb form แต่มีความหมายแบบ future ตัวอย่าง..
I hope she likes (=will like) the flowers. ผมคิดว่าเธอจะต้องชอบดอกไม้แน่ๆ
I hope the cavalry arrive (=will arrive) soon. ผมคิดว่ากองทหารม้าคงจะมาเร็วๆ นี้

2. ในประโยคปฏิเสธ เราจะใส่รูปปฏิเสธกับ verb ที่ไม่ใช่ hope อาทิ..
I don’t think/suppose/expect/believe/imagine she’ll come. หรือ
I hope she doesn’t dislike the flowers.

3. ใช้ hope ในการตอบแบบสั้น ถ้าหากคิดว่าเป็นไปตามนั้นใช้ so ตามหลัง hope และถ้าหากคิดว่าจะไม่เป็นไปตามนั้น ใช้ not หลัง hope
ตัวอย่าง
A : Do you think Jim realizes?         ก. คุณคิดว่าจิมจะเชื่อไหม
B : I hope so.                   ข. คิดว่าเชื่อ ไม่คิดว่าเขาจะเชื่อ
 I hope not.                    ไม่คิดว่าเขาจะเชื่อ

4. ใช้ hope ในรูป past perfect tense เพื่อกล่าวถึงความหวังที่ไม่ ประสบผลสำเร็จหรือผิดหวัง ตัวอย่าง..
I had hoped that Jane would become a doctor, but she wasn’t good enough at science. ผมเคยหวังเอาไว้ว่าเจนจะได้เป็นหมอแต่เธอก็เก่งวิทยาศาสตร์ไม่พอ(แสดงว่า ความหวังดังกล่าวล้มเหลว)

5. ใช้ hope + to + V.1 เมื่อต้องการจะแสดงความหวังหรือแผนการที่ตั้งมั่นไว้ (more confident hopes or plans) หรือมีความมั่นใจว่าจะต้องเป็นไปตามที่หวัง ตัวอย่าง..
I hope to spend a year in America after I leave school. ผมคิดเอาไว้ว่าจะไปอยู่อเมริกาสักหนึ่งปีหลังจากจบการศึกษา

About the author

Sine