ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Indirect speech รู้จักไว้ ก็ไม่เสียหาย

Written by Sine

Indirect speech คือ การถอดคำพูดของผู้อื่นมากล่าวต่อ โดยมีลักษณะเหมือนการรายงาน โดยในภาษาอังกฤษสามารถเรียกประโยคแบบนี้ได้อีกอย่างหนึ่งว่า Reported speech โดยจะปรับรูปประโยคให้เป็นเหมือนกับคำพูดของผู้พูดเอง จึงมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประโยคเดิม ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของประโยค indirect speech ออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. ประโยคบอกเล่า (Statement)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

She said, “I am hungry.”
เมื่อทำเป็นประโยค indirect speech กลายเป็น She said that she was hungry.

2. ประโยคปฏิเสธ (Negative sentence)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

She said, “I don’t want to go.”
เมื่อทำเป็นประโยค indirect speech กลายเป็น She said that she didn’t want to go.

3. ประโยคคำถาม (Interrogative sentence)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

He said, “Are you hungry?”
เมื่อทำเป็นประโยค indirect speech กลายเป็น He asked if I was hungry.

4. ประโยคคำสั่ง (Imperative)

ซึ่งรวมไปถึงการออกคำสั่ง, การเสนอแนะ, การตักเตือน, และการขอร้อง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

The doctor said, “Take a pill every four hours.”
เมื่อทำเป็นประโยค indirect speech กลายเป็น The doctor advised me to take a pill every four hours.

5. ประโยคอุทาน (Exclamation)

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

He exclaimed with delight that he had closed the deal.

About the author

Sine