Learning 4 Live

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง แบบง่ายๆ

Infinitive, will/shall และ กริยาช่วยอื่น ๆ

/
/
/
243 Views

แน่นอนว่าเวลาที่เราพูดหรือเอ่ยถึงคำกริยาขึ้นมาเฉย ๆ ตามธรรมดาแล้วจำเป็นต้องมีบุพบ to และ ที่เรียกว่า Infinitive อย่างเช่น

to go

to come

to walk

แต่สำหรับในการแต่งประโยคที่ใช้กริยาช่วยหรือต้องใส่กริยาช่วยลงไปนั้น เราต้อง

1 เขียนประธานลงไป

2 เติมกริยาช่วย

3 เติม Infinitive โดยให้ตัดบุพบท to ออกเสียก่อน และไม่มีการเติม -s เมื่อประธานเป็นบุรุษที่สามเอกพจน์

เช่น

to go (ไป) ถ้าเป็นประโยค ก็อาจจะใช้ I must go. (ฉันต้องไป)

to walk (เดิน) ถ้าเป็นประโยค ก็อาจจะใช้ She must walk (เธอต้องเดิน)

ส่วน will/shall นั้น จะมีข้อสังเกตบางอย่างว่า

1 shall จะใช้งานคู่กับบุรุษหนึ่งเอกพจน์ และพหูพจน์ คือ I กับ We เท่านั้น ส่วน will จะใช้กับบุรุษอื่น ๆ และคำนามด้วย

2 เฉพาะคำว่า ought, have, has นั้นเวลาจะเติม infinitive ตามหลัง ได้ต้องตัดบุพบท to ออก เช่น

We ought to run. เราควรจะวิ่ง

You have to do your homework. คุณต้องทำการบ้านของคุณให้เสร็จ

This div height required for enabling the sticky sidebar
%d bloggers like this: