Layout G (slider)

Layout G (comb with C)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ

รูปแบบและปริมาณของยาที่หมอสั่ง

เรื่องเกี่ยวกับยา มีหลายเรื่องที่เราจะต้องทราบ ไม่ว่าจะเป็น ลักษณะของยา ที่มีทั้งยาเม็ดและยาน้ำ...