Layout A

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคบอกลาที่นอกจาก Goodbye

Bye   –   ลาก่อน Bye bye   –   ลาก่อน Take it easy   –  ไปแล้วนะ I’m off    –   ฉันไปแล้วนะ Later   –   เจอกันคราวหน้า So long   –  ไว้พบกันใหม่นะ All right then   –  งั้นลาแล้วนะ I’ve...

Layout B

Layout C

Layout E