ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

NO and NONE OF ในภาษาอังกฤษ ใช้อย่างไรแน่

Written by Sine

no เป็น determiner คือคำวางหน้านาม อาจจะใช้วางหน้านามเอกพจน์ทั้งนับได้และนับไม่ได้ หรือวางหน้านามพหูพจน์ก็ได้ มีความหมายว่า not a หรือ not any โดยวางในตำแหน่งต่อไปนี้

1. ใช้วางหน้าประโยค (at the beginning of a sentence)
2. ใช้วางที่ตำแหน่งใดในประโยคเพื่อเน้นความคิดเชิงปฏิเสธ

ตัวอย่าง
1. No cigarette is completely harmless.
ไม่มีบุหรี่ชนิดใดที่ปราศจากอันตราย
No tourists came to Pattaya last summer.
ไม่มีนักท่องเที่ยวคนใดมาเที่ยวพัทยา เมื่อฤดูร้อนที่แล้ว

2. I can’t get there – there’s no bus.
ผมไปที่นั่นไม่ได้ เพราะไม่มีรถประจำทาง
Sorry I can’t stop – I’ve got no time.
เสียใจด้วยผมหยุดไม่ได้ เพราะผมไม่มีเวลา

หมายเหตุ คำว่า no + noun (singular/plural)
ส่วน none of หมายถึง not any of สำหรับ none of ใช้วางหน้านามที่มี article หรือ possessive adjective (เช่น my, your, etc) หรือ demonstrative adjectives (เช่น this, that, these, those)

1. วาง none of + article + noun (singular/plural) หน้าประโยค

ตัวอย่าง

none of + poss.adj. + noun (singular/plural) หน้าประโยค
none of + demon.adj. + noun (singular/plural) หน้าประโยค
None of the furniture got wet, fortunately.
โชคดีที่ไม่มีเครื่องเรือนชิ้นใดเปียก
None of my friends live near here.
ผมไม่มีเพื่อนสักคนเดียวที่อยู่ใกล้ที่นี่
None of those buses go to Pattaya.
ไม่มีรถประจำทางสักคันที่ไปพัทยา

2. วาง none of ไว้ในตำแหน่งอื่นใดในประโยคได้เพื่อเน้น negative idea

ตัวอย่าง

I liked none of that music.
ผมไม่ชอบดนตรีอย่างนั้น
He’s paid none of his bills.
เขายังไม่ได้จ่ายเงินตามใบเสร็จรับเงินเลย

นอกจากนียังใช้ none of + pronoun (เช่น them, us, etc) ได้ ส่วน none ก็สามารถใช้ทำหน้าที่ pronoun ได้เช่นกัน

ตัวอย่าง

None of them came in time.
ยังไม่มีใครสักคนมาทันเวลา
“How many of the books have you read?” –
“None at all.”
คุณอ่านหนังสือไปกี่เล่มแล้ว – ยังไม่ได้อ่านเลยสักเล่มเดียว

ส่วนกริยาในประโยคที่อยู่หลัง none of + … + plural noun อาจจะเป็นรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้ (ถ้าเป็นรูปพหูพจน์ก็เป็น informal style)

ตัวอย่าง

None of her relations are/is interested.
ไม่มีญาติคน ใดของเธอที่ได้รับความสนใจ

About the author

Sine