Today's Most Popular

เรื่องอื่นๆ

ประโยคบอกลา บางครั้งก็ต้องใช้มากกว่าคำว่า “Bye”

บอกเลยว่าบางครั้ง เมื่อเราจะต้องมีการกล่าวคำอำลา หรือต้องลาจากคนที่เรารักในภาษาอังกฤษ บางครั้ง แค่บอกลา ด้วยคำว่า bye มันก็คงไม่เพียงพอต่อความเสียใจที่ต้องจากลากัน ดังนั้น แน่นอนว่า  คำเดียวมันไม่พอ ที่จะทำให้คิดถึงกัน...

BuzzFeed