Advertisements

Today's Most Popular

เรื่องอื่นๆ

เขาตกหลุมรักกันแหละ เราจะพูดเป็นอังกฤษว่าอย่างไร

อย่างที่เราบอกไปว่าเวลาเราปิ๊งใครในภาษาอังกฤษเราจะสามารถใช้ …[has/have] + a crush on… (…ปิ๊ง…) และ ถ้าตกหลุมรักใคร ก็ให้ใช้ … is, am, are + falling in love with … (…กำลังตกหลุมรัก…...

BuzzFeed

/* ]]> */