Today's Most Popular

เรื่องอื่นๆ

สนใจ/ไม่สนใจภาษาอังกฤษจะใช้ว่าอย่างไร

ก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำว่าชอบหรือไม่ชอบในภาษาอังกฤษว่าเวลาที่เราพูดถึงประโยคเหล่านั้นขึ้นมาเราจะใช้ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ในบทความนี้เราจะพูดถึงคำว่า “สนใจ” “ไม่สนใจ”...

BuzzFeed