ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Numeral Adjective คุณศัพท์บ่งบอกถึงจำนวน

Written by Sine

Numeral Adjective เป็นคุณศัพท์บ่งบอกถึงจำนวน ใช้ประกอบคำนามที่บอกถึงสิ่งที่นับได้ คือ Indefinite Numeral ซึ่งเป็นคุณศัพท์ที่ไม่บ่งบอกจำนวนที่แน่นอนเช่น several many หลาย all ทั้งหมด some any บ้าง few น้อย เล็กน้อย

There are many boys in the room.
มีเด็กชายหลายคนอยู่ในห้อง

There are several cats in the garden.
มีแมวหลายตัวอยู่ในสวน 

All dogs can bark.
สุนัขทั้งหมดเห่าเป็น

คำว่า some ใช้ในประโยคบอกเล่า คำว่า any ใช้ในประโยคอื่น ๆ แต่ก็มีข้อยกเว้นตามที่กล่าวมาแล้ว และอาจจะแปลว่า “ใคร ๆ” “อะไร” ฯลฯ

Any man can come in here.
ใคร ๆ ก็เข้ามาในห้องนี้ได้

Any man can swin.
ใคร ๆ ก็ว่ายน้ำเป็น

หากจะบ่งถึงจำนวนที่แน่นอน ก็ต้องใช้คุณศัพท์ที่แสดงตัวเลข แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 

  1. Cardinal หมายถึงตัวเลขที่แสดงจํานวนว่ามีเท่าใด เช่น  หนึ่ง ห้า สิบ ฯล ฯ
  2. Ordinal บ่งถึงจำนวนว่าเป็นที่เท่าใด เช่น ที่หนึ่ง ที่เจ็ด ฯลฯ

 

About the author

Sine