ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Past Participle คืออะไร

Written by Sine

Past Participle คือ กริยาช่อง 3 ไม่ว่าจะเป็นรูปเติม –ed หรือเปลี่ยนรูปก็ตาม โดยใช้ใน perfect tenses ทั้งหมดและ passive voice รวมถึงยังทำหน้าที่เหมือนเป็น adjective ได้ด้วย

หลักการใช้ Past Participle

1. ใช้ใน Perfect Tenses โดยวางไว้หลังกริยาช่วย have/has

He hasn’t finished his homework yet. (Present perfect)
(เขายังทำการบ้านไม่เสร็จ)

When they arrived I had already started cooking. (Past perfect)
(เมื่อพวกเขามาถึง ฉันก็เริ่มทำอาหารพอดี)

Nida will have been in Japan by the end of  September. (Future perfect)
(เมื่อถึงสิ้นเดือนกันยายนนิดาคงจะอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้ว)

2. ใช้สร้างประโยค Passive Voice โดยวางไว้หลัง Verb to be เพื่อแสดงว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำ

The letter was given to me by her.
(จดหมายถูกให้แก่ฉันโดยเธอ = เธอให้จดหมายแก่ฉัน)

Those cookies will be eaten by the birds.
(คุกกี้เหล่านั้นจะถูกกินโดยนก = นกจะกินคุกกี้เหล่านั้น)

3. ทำหน้าที่เป็น adjective โดยวางไว้หน้าคำนาม

The broken window was replaced.
(หน้าต่างที่พังถูกนำมาไว้ที่เดิม)

The tired student fell asleep while writing in his journal.
(นักเรียนที่เหนื่อยล้าผล็อยหลับไปขณะกำลังเขียนบทความของเขา)

About the author

Sine