ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Perfect Continuous Tense หน้าตาอย่างไร

Written by Sine

อย่างที่เราอธิบายกันไป Tense คือรูปของคำกริยาที่บอกเวลาของการกระทำในภาษาอังกฤษ การกระทำที่เกิดขึ้นในเวลาที่แตกต่างกันจะใช้รูปของคำกริยาที่แตกต่างกัน ในภาษาอังกฤษ มี 12 Tense ด้วยกัน โดยจะแบ่งเป็นหมวดใหญ่ได้ 3 หมวด คือ 

  1. ปัจจุบันกาล  Present Tense
  2. อนาคตกาล  Future Tense
  3. อดีตกาล  Past Tense

ซึ่งในบทความนี้เราจะพูดถึง ทั้ง ปัจจุบันกาล  Present tense, อนาคตกาล Future Tense, และ อดีตกาล  Past Tense ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้มีการพูดถึง simple tense  Continuous Tense Perfect Tense และในวันนี้จะเป็นรูปแบบของ Perfect Continuous

  1. Present Perfect Continuous Tense (S + have, has + been + V. เติม -ing)

กาลนี้สร้างขึ้นโดยการเอา have หรือ has ตามหลังประธานแล้วเติม been ซึ่งเป็น Past participle ของ  to be แล้วตามด้วย Present participle ของกริยาที่เราต้องการ วิธีใช้มักจะใช้ควบคู่กันไปกับประโยคใน Present Tense ด้วยกันแสดงถึงอาการที่ได้กระทำมาแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุด เช่น 

I have been running for two hours.

ฉันได้วิ่งมาแล้ว 2 ชั่วโมง 

(ขณะที่พูดยังไม่หยุดวิ่ง หรืออย่างน้อยก็ต้องเพิ่งหยุดวิ่ง)

  1. Past Perfect Continuous Tense (S +  had + been + V. เติม -ing)

วิธีทำก็เหมือนกับ Present Perfect Continuous Tense แต่ต้องเปลี่ยน have หรือ has เป็น had และวิธีใช้ก็คือ แสดงออกที่เป็นมาในอดีตจนถึงตอนหนึ่งที่เรากล่าวถึงในอดีต เช่น

He told me that he has been running for two hours. 

เขาบอกฉันว่าเขาได้วิ่งมาแล้ว 2 ชั่วโมง

(นั่นคือเขาได้บอกฉันในอดีตว่า ก่อนที่บอกนั้นได้วิ่งมา 2 ชั่วโมง เมื่อตอนที่บอกต้องยังไม่หยุดวิ่งหรือไม่ก็เพิ่งหยุด)

  1. Future Perfect Continuous Tense (S + will, shall + have + been + V. เติม -ing)

วิธีสร้างคือให้ shall หรือ will ตามหลังประธาน ตามด้วย have been  แล้วตามด้วย Present participle ของกริยาที่เราต้องการ นี่ก็เช่นกัน ใช้แสดงอาการที่กระทำแล้วในอนาคต และยังไม่สิ้นสุดลงเมื่อตอนที่เรากล่าวถึง หรือไม่ก็เพิ่งเสร็จสิ้นลงเช่น 

When you come and see me tomorrow,  I shall have been running for two hours.

เมื่อคุณมาหาฉันพรุ่งนี้ ฉันจะได้วิ่งแล้วเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 

(คือได้เริ่มวิ่งเมื่อ 2 ชั่วโมงก่อนหน้าที่คุณมา และในตอนที่คุณมาก็ยังวิ่งอยู่ หรืออย่างน้อยก็ต้องพึ่งหยุดวิ่งใหม่ๆ)

About the author

Sine