ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Prefix ส่วนขยายด้านหน้า ที่ทำให้ความหมายเปลี่ยนไป

Written by Sine

Prefix จำให้ดี นี่คือส่วนนำ
หากดูจากรูปศัพท์ ชื่อก็บอกในตัวอยู่แล้วว่าเป็นส่วนนำหรือส่วนหน้า Prefix คือส่วนที่เอาไว้วางหน้าคำศัพท์ ในภาษาไทยเรียกว่า อุปสรรค เมื่อเติมหน้าคำศัพท์จะทำให้ความหมายของคำนั้นมีความหมายเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป ดังตัวอย่างคำต่อไปนี้

Prefix ที่มีความหมายว่า ไม่ (in-, im-, un-, non-, dis-) เช่น


incorrect = ไม่ถูกต้อง
inattention =ไม่สนใจ
impossible = เป็นไปไม่ได้
immature = ไม่มีวุฒิภาวะ
unbelievable = ไม่น่าเชื่อ
disconnect =ไม่เชื่อมต่อ
dissimilar = ไม่เหมือน

Prefix ที่มีความหมายในเชิงลบ คือ เลว ผิด ไม่ดี (mis-, mal-, pseudo-) เช่น
misconception = ความเข้าใจผิด
misfortune = โชคไม่ดี
malfunction = การทำหน้าที่ผิดปกติ

Prefix ที่มีความหมายเกี่ยวกับขนาดหรือระดับ uper- (เหนือกว่า), sur- (เหนือกว่า), sub (ต่ำกว่า), over (เกินไป) เช่น
supersonic = เร็วเหนือเสียง
subconscious = จิตใต้สำนึก
surreal = เหนือความจริง/เหมือนฝัน
over-exaggerate = พูดเกินจริง

Prefix ที่มีความหมายเกี่ยวกับลำดับ pre- (ก่อน), fore (ก่อน), post (หลัง), re (ทำซ้ำ) เช่น


preorder = สั่งของล่วงหน้า
forecast = ทำนาย
pre-test = การทดสอบก่อนเรียน
post-test = การทดสอบหลังเรียน
recycle = นำมาใช้ซ้ำ

Prefix ที่มีความหมายเกี่ยวกับจำนวน uni- (หนึ่ง), bi-(สอง), tri-(สาม), multi-(หลากหลาย) เช่น
unicorn = ม้าเขาเดียว
bi-lingual = สองภาษา
trilingual = สามภาษา
multi-color = หลากสี

การเติม prefix หน้าคำศัพท์นั้น อาจทำให้ความหมายเปลี่ยนแต่ไม่อาจทำให้หน้าที่ของคำนั้นเปลี่ยนไปค่ะ

About the author

Sine