ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Prefixes  , Suffix  , Root คืออะไร

Written by Rhoda

Prefixes  , Suffix  , Root

Prefixes   

Prefixes คําเติมหน้า หรือที่เรียกว่าอุปสรรค คํากลุ่มนี้ใช้เติมหน้าคําหลัก (root word)
เช่นun + happy = unhappy
(un คือ prefix happy คือ root word)
un + kind = unkind
(un คือ Prefix kind คือ root word)
*เวลาเติม Prefix “un” หน้า root word จะเปลี่ยนความหมายให้เป็นตรงข้าม
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ prefixes บางตัวอย่างที่พบบ่อย ๆ

1. Prefixes ที่เปลี่ยนความหมายให้เป็นทางลบ (negative) un, non, in, dis เช่น
reasonable – unreasonable
sense – nonsense
2. Prefixes ที่เติมแล้วเปลี่ยน root word ให้มีความหมายตรงข้ามได้แก่ un., de., dis…
happy – unhappy
classify – declassify
3. Prefixes ที่เติมข้างหน้าแล้วเปลี่ยน root word ไปในทางไม่ดีหรือไม่พอเพียง เช่น
mis…, mal…., pseudo…….
understand – misunderstand
4. Prefixes ที่บอกเกี่ยวกับขนาดและดีกรี (มาก/น้อย) เช่น super…., sub…., over….,
under…., hyper…., mini…..,
market – supermarket
5. Prefixes ที่เกี่ยวข้องกับเวลาและลําดับ เช่น pre….., post….., ex…., re…..
test – pre-test / post-test
husband – ex-husband
6. Prefixes ที่เกี่ยวกับจํานวน เช่น uni…., mono….., bi…., tri… multi….., poly……
lateral – unilateral
tone – monotone

Suffix

Suffix (ปัจจัย) คือคำที่เติมท้ายคำอื่น แล้วให้คำนั้นเปลี่ยนชนิดของคำไป (เช่น อาจเปลี่ยนจากคำนามเป็นคำคุณศัพท์ เป็นต้น) แต่ความหมายของคำนั้นยังเหมือนเดิม เช่น employ (ว่าจ้าง) เป็นverb (คำกริยา) หากเราเติม Suffix “-er” เป็น employer (นายจ้าง ความหมายยังคล้ายของเดิม แต่ขอให้สังเกตว่าจะเปลี่ยนหน้าที่เป็น noun (คำนาม) เพื่อความสะดวกในการจำ เลยได้รวบรวมเป็นกลุ่มๆไว้ดังนี้
1. Noun Suffix  คือ คำนามที่ถูกสร้างขึ้นมา ซึ่งแบ่งเป็น 2 พวกใหญ่ๆ คือ
– คำนามที่แสดงตัวผู้กระทำ (denoting an agent) ซึ่งถูกสร้างมาจาก Suffix ดังต่อไปนี้
-ant / -ent / – ar / -er / -ard /-eer / -ess / – ier / -yer / -ian / -ist / -or / -ster / -monger  ใช้เติมหลังคำกริยาหรือคำนาม , adj เพื่อให้เป็น นามผู้กระทำการเท่านั้น
– 
คำนามที่แสดงตัวผู้รับการกระทำ (denoting the receiver of an action) -ee / -ite / -ive
2.Verb Suffix คือ คำกริยาที่สร้างมาจาก Suffix อันได้แก่ -ate / -en / -fy / -ise / -ize
3. Adjective Suffix  คือ คำคุณศพท์ที่เกิดจากการเติม Suffix ต่อไปนี้โดยจะแยกเป็นกลุ่ม ๆ คือ
4.Suffix กลุ่มอื่นๆที่น่าสนใจ

Root

Root  เป็นรากศัพท์ของคำศัพท์  เป็นหน่วยที่เล็กที่สุด  ถ้าเอาไปรวมกับ  prefix หรือ suffix จะได้คำศัพท์คำใหม่

Affix มี 2 ชนิดด้วยกัน ประกอบด้วย Prefix  และ  Suffix

        Prefix  เป็นส่วนที่ใช้เติมไว้ด้านหน้าของ  Root

        Suffix  เป็นส่วนที่ใช้เติมไว้ด้านหลังของ  Root

เมื่อเติม Affix เข้าไป  ความหมายและหน้าที่ทางไวยากรณ์ของคำจะเปลี่ยนไปด้วย

เช่นPort  เป็นรากศัพท์  เมื่อเติม Affix  จะเป็น

       เติม Prefix  กลายเป็น transport  (trans- คือ Prefix)

       เติม Suffix  กลายเป็น  portable  (-able  คือ  Suffix)

About the author

Rhoda