ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Preposition หรือคำบุพบท ที่ใช้บอกตำแหน่ง

Written by Sine

Preposition หรือคำบุพบท คือ คำที่ใช้เชื่อมคำนามกับคำนาม หรือเชื่อมคำนามกับ วลี/ประโยค ซึ่ง Preposition ที่สำคัญและพบกันอยู่เสมอ ได้แก่ on (บน), Toward (ไปยัง), Form (จาก), In (ใน), After (หลังจาก), Among (ระหว่าง), At (ที่), Before (ก่อน), Behind (ข้างหลัง), Of (ของ), Into (เข้าไปข้างใน), Between (ระหว่าง), Under (ข้างใต้), Out of (ออกจาก), Outside (ข้างนอก), During/While (ระหว่าง), Over (เหนือ, บน), For (สำหรับ), against (ชิด, ติด), along (ไปตาม), without (ปราศจาก), Until (จนกระทั่ง)

1. การใช้ on 

– ในความหมายแปลว่า บน, ข้างบน เพื่อแสดงตำแหน่ง (Position)

– ใช้บอกเวลาที่เป็นชื่อของวันหรือวันที่ (date) และวันสำคัญต่างๆ เพื่อบ่งบอกเวลา (Time)

– ใช้นำหน้าชื่อถนนเพื่อแสดงสถานที่ (place)

– ใช้กับยานพาหนะที่ไม่มีอะไรปิดบัง เช่น on a bicycle, on a horse, on a motor-cycles

2. การใช้ In

– ในความหมาย แปลว่า ใน, ภายในหรือในสถานที่

– ใช้บอกเวลาที่เป็นชื่อเดือนปี ฤดูกาลและส่วนแบ่งภาคของวัน 

– นำหน้าชื่อเมืองหลวง, รัฐ หรือประเทศ เพื่อแสดงสถานที่ (place)

3. การใช้ At

– ที่แสดงตำแหน่ง (position)

– นำหน้าบ้านเลขที่ แสดงสถานที่ (place)

– นำหน้าเพื่อบ่งบอกเวลา (Time) เกี่ยวกับชั่วโมงและเพื่อบ่งบอก เวลาเฉพาะเจาะจง

4. การใช้ of 

– ในความหมายถึงเป็นสาเหตุของเหตุการณ์นั้นๆ

– เพื่อแสดงถึงลักษณะของคน

– เพื่อแสดงถึงในความหมาย

–  เพื่อแสดงถึงปริมาณหรือการวัดสิ่งของ

– นำหน้านามเพื่อแสดงการเป็นเจ้าของ

5. การใช้ with

– มักใช้แสดงถึงเครื่องมือและอุปกรณ์

6. การใช้ after = ภายหลัง, หลังจาก

7. การใช้ across = ข้าม, พาด, ขวาง

8. การใช้ against = ทวน, ย้อน, ฝืน, ผิด (กฎหมาย), ตรงกันข้าม, ปะทะ, กั้น etc.

9. การใช้ along = ตาม (ถนน), ไปตาม

10. การใช้ amid, amidst = กลาง, ท่ามกลาง, พร้อมกันกับ (เสียงโห่ร้อง)

11. การใช้ among, amongst = ระหว่าง, ท่ามกลาง, ในหมู่, ในจำพวก

การใช้ among ที่น่าสนใจ

12. การใช้ around = ล้อมรอบ, ล้อม, วกกลับ

13. การใช้ before = ก่อน, หน้า, มาก่อน, ตรงหน้า, ต่อหน้า

-ใช้ before กับเวลา

– ใช้ before แสดงถึงการเรียงลำดับ

– ใช้ในความหมายว่า “ต่อหน้า”

14. การใช้ behide = หลัง, ข้างหลัง, ล้าหลัง

ใช้กับสถานที่ = หลัง

การใช้ behind ที่น่าสนใจ

15. การใช้ below = ตํ่ากว่า, ข้างใต้, เบื้องใต้, เบื้องล่าง

16. การใช้  beneath = ข้างใต้, ตํ่ากว่า, ภายใต้, เลวเกินกว่า

17. การใช้ beside = ข้าง, เทียบกับ, คู่เดียวกับ, ไม่เกี่ยวกับ

18. การใช้ besides = อีกด้วย, นอกจาก, อื่นใด

19. between = ระหว่าง, ในระหว่าง, ระหว่างระยะ, อยู่กลาง (ใช้ระหว่างของสองสิ่ง, คนสองคน, สถานที่สองแห่ง)

การใช้ between ที่น่าสนใจ

20. การใช้ beyond = ถัดไป, พ้น, เกิน, เหลือ, สุด, นอกไปกว่า, นอกจาก etc.

21. การใช้ by = ข้างๆ, ใกล้, โดย, ด้วย, ผ่านไป, ตาม etc.

– ใช้กับสถานที่

การใช้ by ที่น่าสนใจ

22. การใช้ down = ลง, ลงมา, ตก, จม, นั่งลง etc.

23. การใช้ during = ระหว่าง, ระยะเวลา, ตลอดเวลา

24. การใช้ except = เว้นแต่, นอกจาก, ยกเว้น, ไม่รวม, ไม่นับ etc.

25. การใช้ For

– ใช้นำหน้าคำนาม หรือสรรพนาม แปลว่า เพื่อ

– ใช้นำหน้าระยะเวลา แปลว่า เป็นเวลา

26. การใช้ from = แต่, ตั้งแต่, ห่างจาก, จาก, เนื่องจาก, etc

– ใช้สำหรับนำหน้านามหรือสรรพนาม

27. การใช้ into = ใน, เข้ามาใน, เข้าไปใน, จนกระทั่ง etc.

– ใช้เพื่อแสดงการเคลื่อนที่เข้าไป ‘เข้าไปข้างใน’ ‘ลงไป’ ‘ไปสู่’

– ใช้เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ตามหลัง to turn, to change, เช่น

– เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ เช่น

การใช้ ‘into’ ที่น่าสนใจ

28. การใช้ near = ใกล้, ใกล้เคียง, เข้าไปใกล้, จวน, หวุดหวิด, ใกล้เข้ามา etc.

29. การใช้ off = ไป, ไปเสีย, พ้นไป, หมด, เกลี้ยง, สิ้นเชิง, หลุด, พลาด, ห่างจาก เช่น

30. การใช้ out of = ออกจาก, จาก, นอก, เนื่องจาก

31. การใช้ over = บน, เหนือ, นอกเหนือ, กว่า, เกิน, ท่วม, ปกคลุม, ทั่ว, etc.

– ใช้กับนามหรือ สรรพนาม

32. การใช้ past = ผ่าน, คล้อย, เลย, อดีต, ความหลัง, สิ่งที่ผ่านไป เช่น

33. การใช้ round = รอบๆ, เดินรอบ, หมุนเวียน, วกกลับ เช่น

34. การใช้ through = ตลอด, ทั่ว, ทะลุ, เสร็จ, ผ่านพ้น, โดย, ลอด. etc.

– ใช้ through เพื่อแสดงถึงทิศทาง (express direction)

35. การใช้ to = ไปทาง, ไปยัง, ไปสู่, ไปถึง, จนกระทั่ง, แก่, กับ, ต่อ etc.

– ใช้สำหรับแสดงทิศทางหรือการเคลื่อนที่ (express direction or movement) เช่น

36. การใช้ under = ใต้, ข้าง, ล่าง, เบืองใต้, ตํ่ากว่า, รอง, ใน, ภายใต้บังคับบัญชา, ใช้แสดง ถึงตำแหน่ง (position) เช่น

 • We sit under the tree เรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้
 • The cat is under the table. แมวอยู่ใต้โต๊ะ

การใช้ ’under’ ที่น่าสนใจ

 • under age = อายุตํ่ากว่าที่กำหนด
 • under arms = ประกอบด้วยอาวุธ
 • under arrested    = ถูกจับกุม
 • to say something under one’s breath = พูดอย่างนุ่มนวล
 • under consideration    = กำลังพิจารณา
 • under lock and key    = ล็อคกุญแจก่อนไป
 • under threat = ถูกข่มขู่
 • under water = น้ำท่วม, อยู่ใต้น้ำ
 • under suspicion = เป็นที่สงสัย
 • to be under way = เริ่มต้น

37. การใช้ within = ข้างใน, ภายใน, ภายในขอบเขตแห่ง, ในระยะ(มองเห็น) เช่น

38. การใช้ without = ภายนอก, พ้น, โดยไม่, ไร้, ปราศจาก, เช่น

About the author

Sine