ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

quantifiers คืออะไร และทำไมต้องใช้

Written by Sine

Quantifiers เป็นคำบ่งบอกและกำหนดคำนามในลักษณะของปริมาณ จำนวน ซึ่งอาจจะจำแนก quantifiers

ออกได้เป็น 4 ชนิด
1. คำที่บ่งบอกปริมาณ จำนวนโดยรวม เช่น all, both, each,every
2. คำที่บ่งบอกปริมาณ จำนวนมาก เช่น many, much, a lot of , lots of , plenty of , a great/good deal of
3. คำที่บ่งบอกปริมาณ จำนวนปานกลางถีงน้อย เช่น
ปานกลาง: some
น้อย : a few,few, several, a little,litle, a bit of,less
4. คำที่บ่งบอกปริมาณ จำนวนในเชิงปฏิเสธ : เช่น any,either,neither, no

การใช้ some, any
ปกติเราจะใช้ any กับประโยคคำถามหรือปฏิเสธ ใช้ some กับประโยคบอกเล่า กรณีต่อไปนี้ จะใช้ any และ some ต่างออกไป

*ทั้ง any และ some ใช้กับ Nounนับได้พหูพจน์ และ Nounนับไม่ได้

1.) เราใช้ any ในประโยคบอกเล่าได้ เมื่อ

ถ้า any หมายถึงคนไหนก็ได้ที่ไม่เจาะจง อะไรก็ได้ที่ไม่เจาะจง โดยไม่มีข้อยกเว้น
– Any student who wants to go home early may do so.

ถ้าประโยคนั้นแสดงความไม่แน่ใจ เช่น wonder, doubt
– I wonder whether anyone is there.

ถ้ามีคำที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ ได้แก่ hardly, never, rarely, scarcely, seldom, without เช่น

– A ferocious tiger in circus is one which shows without any thought from trainer.

2.) เราใช้ some เมื่อ

คำถามที่ขึ้นต้นด้วย question word
– Where can I buy some books?

เป็นคำถามปฏิเสธ
– Arn’t there some student here?

คำถามเชิญชวนที่ผู้ถามหวังจะได้คำตอบรับ
– Could I have some coffee, please?

การใช้ few, a few, little, a little
# มีความหมายในทางบวก

-> a few ใช้กับNounนับได้พหูพจน์

-> a little ใช้กับ Nounนับไม่ได้

ความหมาย = มีอยู่บ้าง, พอจะใช้ได้

# มีความหมายในทางลบ

-> few ใช้กับNounนับได้พหูพจน์

-> little ใช้กับ Nounนับไม่ได้

ความหมาย = มีน้อยมาก, ไม่พอ
* หมายเหตุ : ถ้ามี just หรือ only มาขยายเพื่อเน้นคำ ต้องใช้ a few หรือ a little
– He has few friends. (เขามีเพื่อนน้อยมาก)
– The theater is almost filled but there are a few seats left. (ยังพอหาที่นั่นได้)
– He knows little English. (รู้ภาษาอังกฤษน้อยมาก ไม่พอใช้งาน)
– He knows a little English. (รู้พอใช้งานได้)
– Only a few student can pass the final examination.
– Only a few can pass the final examination.

การใช้  Many, much

1. คำที่ตามด้วย Noun นับได้พหูพจน์ ได้แก่ many, a good many, a great many, a large number of, a great number of
– We visited many places around Bangkok.
2. คำที่ตามด้วย Noun นับไม่ได้ ได้แก่ much, a great deal of, a good deal of, a large amount of, a great amount of
– Much gold was bought from the poore workemen.
3. คำที่ตามด้วยได้ทั้ง Noun นับได้พหูพจน์ และ Noun นับไม่ได้ ได้แก่ a lot of, lots of, plenty of, all of, most of, none of, some of , …… percent of
– Ten percent of the students have troubles.
– Ten percent of the gold is yours.

*หมายเหตุ : many a … หรือ more than a + … Noun เอกพจน์นับได้ ใช้ Verb เอกพจน์ เช่น

– More than a pen is taken from his box.

การใช้ Both, both of

both ใช้ Verb พหูพจน์
both + Noun นับได้พหูพจน์ + Verb พหูพจน์
both of the + Noun นับได้พหูพจน์ + Verb พหูพจน์
both of + Pronoun ที่เป็นกรรม + Verb พหูพจน์

ตัวอย่างเช่น

– Both are diligent.
– Both girls are diligent.
– Both of the girls are diligent.
– Both of them are diligent.

About the author

Sine