ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Quantitative Adjective หรือคำคุณศัพท์ที่แสดงปริมาณ

Written by Sine

Quantitative Adjective คือคำคุณศัพท์ที่แสดงปริมาณ สำหรับประกอบคำนามหรือเป็น Complement ตามหลัง verb to be  มีไม่กี่คำดังนี้ mach มาก whole ทั้งหมด little น้อย no ไม่มีเลย some บ้าง any บ้าง คำพูดนี้ต้องใช้ประกอบคำที่เป็น Material Noun ซึ่งบ่งบอกถึงสิ่งที่มีปริมาณ และนับไม่ได้

much water  น้ำมาก
little water  น้ำน้อย
whole day  ตลอดวัน
หมายเหตุ วันในที่นี้ไม่ถือว่านับเป็นวันวันไปแต่หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่เช้าจนค่ำ
I have some money.  ฉันมีเงินอยู่บ้าง
He has not any money.  เขาไม่มีเงินเลย
Have you any bread?  คุณมีขนมปังบ้างไหม
Have you not any bread? คุณไม่มีขนมปังบ้างเลยหรือ
I have no money.  ฉันไม่มีเงินเลย

เพิ่มเติม คำว่า   some ใช้เฉพาะในประโยคบอกเล่า ส่วน  any ใช้ในประโยคชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ดีมีบางครั้งที่เขาใช้สลับกัน แต่ความหมายเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

คำว่า   some ไม่มีใช้ในประโยคปฏิเสธ แต่อาจจะมีใช้ในประโยคคำถาม ในเมื่อพูดถามหวังว่าผู้ถูกถามจะมีสิ่งที่เขาต้องการ 

Do you have some money?  คุณมีเงินบ้างไหม

คำว่า  any ใช้ในประโยคบอกเล่าจะแปลว่า “อะไรก็ได้” “สิ่งใดก็ได้”

any wood can float. ไม้อะไรก็ลอยน้ำได้

น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่า คำคุณศัพท์เหล่านี้ไม่ได้บ่งบอกถึงปริมาณที่แน่นอน บ่งบอกแต่เพียงกว้างๆเท่านั้น เช่น มาก น้อย ทั้งหมดบ้าง เป็นต้น ถ้าจะให้แบ่งให้แน่นอนว่าเท่าใด เราอาจต้องเปลี่ยนเป็นใช้มาตราวัด ซึ่งจะเป็นคำนาม ไม่ใช่คำคุณศัพท์ เช่น

I have a loaf of bread.  ฉันมีขนมปัง 1 ก้อน
He gives me a kilogram of  beef. เขาให้เนื้อวัวแก่ชั้น 1 กิโลกรัม 

About the author

Sine