ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

The เป็น article ที่ใช้ที่ใช้นำหน้า กลุ่มคน

Written by Sine

การทำหน้าที่ของ the มีมากมายหลายอย่าง เช่นเดียวกับครั้งนี้ ที่ the จะทำหน้าที่อยู่ด้านหน้าของ adjective เช่น รวย, จน, สวย, หล่อ ก็จะหมายถึง กลุ่มคนที่มีลักษณะอย่างนั้น กลุ่มคนสวย, กลุ่มคนรวย, กลุ่มคนจน ฯลฯ ก็จะกลายเป็นคำนามพหูพจน์ไปเช่นกัน แต่ไม่ต้องเติม s เพราะ คำว่า รวย, จน, สวย, หล่อนั้น ไม่ได้เป็นคำนาม ดังนั้น ก็จะได้

ตัวอย่าง

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

The เป็น article ที่ใช้ที่ใช้นำหน้า นามสกุล

Written by Sine

ถ้าเราใส่ the นำหน้านามสกุล จะเป็นการหมายถึง คนในตระกูลนั้น และเมื่อหมายถึงคนทั้งตระกูล แสดงว่า คำนามนั้นจะกลายเป็นพหูพจน์ไปโดยปริยาย ดังนั้น อย่าลืมใส่ s ตามท้ายนามสกุล

ตัวอย่าง

About the author

Sine