ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Transition words ตัวเชื่อม ช่วยให้เขียนภาษาอังกฤษไหลลื่น

Written by Sine

Transition words คืออะไร?

Transition words คือ คำหรือวลีที่ใช้เชื่อมส่วนต่าง ๆ ของประโยคภาษาอังกฤษทั้งในงานเขียนและการพูดให้มีความต่อเนื่อง ไหลลื่น และช่วยส่งสัญญาณให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังรู้ว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไร จะเป็นอย่างไรต่อไป

การใช้ Transition words

Transition words ทำหน้าที่เชื่อมประโยค ตำแหน่งจะวางอยู่ระหว่างประโยคที่ 1 กับประโยคที่ 2 และต้องเป็นคำที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับประโยคแรก โดยประโยคแรกจบด้วยเครื่องหมาย full stop ( . ) หรือ Simicolon ( ; ) และหลัง Transition words จะตามด้วยเครื่องหมาย comma ( , ) แล้วถึงขึ้นต้นประโยคที่ 2 ดังโครงสร้างต่อไปนี้

โครงสร้าง 1 : Sentence A. + Transition words, + Sentence B. เช่น
I was sleepy. Therefore, I went to bed.
(ฉันง่วง ดังนั้นจึงไปนอน)

โครงสร้าง 2 : Sentence A; + Transition words, + Sentence B. เช่น
The hotel was very reasonable; moreover, the location was perfect.
(โรงแรมราคาสมเหตุสมผล อีกทั้งยังอยู่ในโลเคชั่นที่ดีด้วย)

Transition words ลักษณะต่าง ๆ

1. Additive signals (บอกการเพิ่มเติมข้อมูลและความต่อเนื่อง)

furthermore

moreover

too

also

in the second place

again

in addition

even more

next

further

last, lastly

finally

besides

and, or, nor

another

and finally

likewise

more

with

last of all

other

first of all

first

second

secondly

one reason

A final reason

similarly

2. Cause signals (บอกเหตุและผล)

because

since

on account of

for that reason

therefore

so

so that

as

if

of

for

from

accordingly

consequently

hence

as a result

due to

unless

even if

in case

in that

for the purpose of

for this purpose

in order that

so that

to that end, to this end

in the hope that

then

that being the case

otherwise

if so

if not

in that case

3. Contrast signals (บอกความขัดแย้ง/แตกต่าง)

yet

and yet

nevertheless

nonetheless

after all

but

however

though

otherwise

on the contrary

in contrast

notwithstanding

on the other hand

at the same time

while

although

conversely

despite

different from

even though

instead of

in spite of

the opposite

rather

still

4. Sequence signals (บอกลำดับและเวลา)

in the (first, second,…) place

initially

to start with

first of all

to begin with

at first

for a start

secondly

thirdly

first, second, third,…

subsequently

previously

eventually

next

before

afterwards

after

then

now, until now

as a final point

eventually

until

last

during

at last

in the end

finally

lastly

to conclude

later

while

then

since

O’clock

on time

always

earlier

immediately

never

when

soon

whenever

meanwhile

sometimes

in the meantime

following

once

at length

simultaneously

so far

this time

5. Place signals (บอกสถานที่, ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง)

here

there

nearby

beyond

wherever

opposite to

adjacent to

neighboring on

above, below

left, right

on

near

between

side

middle

north, south, east, west

beside

around

over, under

in front of, behind

inside, outside

across

away

toward

upon

next to

6. Exemplification หรือ Illustration signals (บอกการยกตัวอย่างและความเหมือน)

to illustrate

to demonstrate

specifically

for instance

as an illustration

for example

such as

as

particularly

including

like

in particular

for one thing

especially

notably

by way of example

much like

in the same way as

similar to

7. Comparison signals (บอกการเปรียบเทียบ)

in the same way

by the same token

similarly

in like manner

likewise

in similar fashior

and

or

also

too

best

most

either

less

less than

more than

same

better

even

then

much as

like

different from

8. Fuzz signals (บอกความไม่แน่นอน)

almost

nearly

probably

never

always

frequently

perhaps

maybe

although

if

look like

some

might

seems like

purported

9. Emphasis signals (บอกการเน้นย้ำความสำคัญ)

indeed

to repeat

by all means

of course

certainly

surely

without doubt

yes, no

undoubtedly

in fact

10. Conclusion signals (บอกสรุป)

to summarize

in sum

in brief

to sum up

in short

in summary

in conclusion

to conclude

finally

therefore

consequently

as a result

hence

last of all

About the author

Sine