ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ความแตกต่างของ much และ many

Written by Sine

ทั้ง much และ many สามารถใช้วางหน้าคำนามเพื่อบอกว่า มีคำนามนั้นอยู่มาก ใช้ได้ทั้งประโยค บอกเล่า คำถาม และ ปฏิเสธ

 

บอกเล่า, คำถาม, ปฏิเสธ

About the author

Sine