คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่รู้ไว้ก็ไม่เสียหาย

Written by Rhoda

Additional Filing

การยื่นเพิ่มเติม

Filing Status

สถานะการยื่นแบบแสดงรายการ

Date of Birth

วัน เดือน ปี เกิด

Marital status

สถานภาพสมรส

Nationality

สัญชาติ

Rental of properties

การให้เช่าทรัพย์สิน

Signature

การลงลายมือชื่อ

Tax Overpaid

ภาษีที่ชำระไว้เกิน

Tax Payable

ภาษีที่ต้องชำระ

Taxpayer

ผู้เสียภาษี

About the author

Rhoda