คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่ควรรู้

Written by Rhoda

Do you understand?

คุณเข้าใจไหม

คำตอบ :  Yes, I do. /No I’don’t.

เข้าใจค่ะ/ครับ , ไม่เข้าใจค่ะ/ครับ

 

How many people are there in your family?

ครอบครัวของคุณมีสมาชิกกี่คน

คำตอบ : There are [3] people in my family.

ในครอบครัวของฉันมีสมาชิก 3 คนค่ะ/ครับ

 

What kind of [music] do you like?

คุณชอบ [เพลง] แนวไหน

คำตอบ : I like [ jazz ] music.

ฉันชอบฟังเพลงแนวแจสค่ะ/ครับ

 

What your phone number/ lINE ID?

เบอร์โทศัพท์หรือไอดีไลน์ของคุณคืออะไร

คำตอบ : It’s [เบอร์โทรศัพท์หรือไอดีไลน์]

Have you finished?

คุณเสร็จหรือยังครับ/ค่ะ

คำตอบ : Yes, I have. /No, I haven’t. /Not yet.

เสร็จแล้วค่ะ/ครับ , ยังไม่เสร็จแล้วค่ะ/ครับ , ตอนนี้ยังไม่เสร็จ

 

Do you like..…?

คุณชอบ….ไหม

Do you like to.….? 

คุณชอบที่จะ……ไหม

คำตอบ : Yes,I like…../ Yes,I like to……

No,I don’t like…/No,I don’t like to……

 

Where do you live?

คุณอาศัยอยู่ที่ไหน

คำตอบ : I live in [จังหวัด/เมือง/ประเทศ]

 

What day is today?

วันนี้วันอะไร

คำตอบ : It’s [วัน]

  

Where are you from?

Where do you come from?

คุณมาจากที่ไหน

คำตอบ : I’m from/ I come from [เมือง/ประเทศ]

What are you thinking about?

คุณกำลังคิดเรื่องอะไรอยู่

คำตอบ : I’m thinking about….

 

Can you add me as a friend on Facebook?

ช่วยเพิ่มฉันบนเฟสบุคได้ไหม

 

Are you interested in [สิ่งที่สนใจ]?

คุณสนใจใน….ไหม

คำตอบ : Yes,I am./ No,I am not.

 

What do you do in your free time?

คุณทำอะไรในเวลาว่าง

[Reading/Cooking/Swimming/Etc].

What’s your favorite[color]?

คุณชอบ [สี] ไหนมากที่สุด

คำตอบ : ……is my favorite color.

 

How do you say this in English?

อันนี้พูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไง

 

What do you do [for a living]?

คุณทำอาชีพอะไร

คำตอบ : I’m a/an [อาชีพ]

 

How many brothers and sisters do you have?

คุณมีพี่น้องกี่คน

คำตอบ : I have…brother(s).

and….sister(s).

 

How much is it?

How much does it cost?

ราคาเท่าไหร่

คำตอบ : It is /It costs [ราคา].

 

Have you ever been to[สถานที่/เมือง/ประเทศ]?

คุณเคยไป…..ไหม

คำตอบ : Yes, I have./No,I haven’t

What is your nationality?

คุณสัญชาติอะไร

คำตอบ : I am [สัญชาติ].

 

How do you feel?

How do you feeling?

คุณรู้สึกยังไง

คำตอบ : I feel [ความรู้สึก].

I’m feeling [ความรู้สึก].

What would you like?

คุณต้องการรับอะไรดีคะ/ครับ

คำตอบ : I’d like….

 

How much time do you need?

คุณต้องการเวลาอีกเท่าไหร่

 

Where did you graduate from?

คุณจบการศึกษามาจากที่ไหน

คำตอบ : I graduated from [สถาบันการศึกษาที่จบ].

 

When were you born?

คุณเกิดเมื่อไหร่

About the author

Rhoda