คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวการบิน

Written by Sine

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สนามบิน และบนเครื่องบิน
เช็คอิน เคาน์เตอร์สายการบิน
Airline Counter : เคาน์เตอร์สายการบิน
Check-in desk : เคาน์เตอร์เช็ค-อิน

One-way trip : เดินทางเที่ยวเดียว
Round trip : เดินทางไปกลับ

Passenger : ผู้โดยสารสายการบิน
Transit Passenger : ผู้โดยสารที่แวะลงสนามบินแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง โดยไม่แวะเข้าอยู่ในประเทศหรือเมืองนั้นๆ

Passport หนังสือเดินทาง
Visa : วีซ่า

Boarding pass : ตั๋วเครื่องบิน , บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน, เอกสารระบุเลขที่นั่งใช้สำหรับผ่านเข้าเขต ผู้โดยสารขาออกและขึ้นเครื่องบิน
Flight number : หมายเลขเที่ยวบิน
Gate : ประตูขึ้นเครื่อง

Check-in closes 40 minutes before departure : เช็คอินปิด 40 นาทีก่อนการเดินทาง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับ สนามบิน และบนเครื่องบิน

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ กระเป๋า-สัมภาระ
Carry-on luggage : สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบิน
Registered luggage : สัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว
Excess baggage : กระเป๋าน้ำหนักเกิน
Excess baggage charge : ค่าปรับกระเป๋าน้ำหนักเกิน
Overweight : น้ำหนักเกิน

เจ้าหน้าที่ในสนามบิน
Immigration : ด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทำการตรวจเอกสาร วีซ่า
Immigration Form : ใบตรวจคนเข้าเมือง
Passport control : ด่านตรวจหนังสือเดินทาง

Customs : ศุลกากร
Customs officiall : เจ้าหน้าที่ศุลกากร ทำหน้าที่ตรวจเช็ค สัมภาระที่นำติดตัวเข้าประเทศ
Currency Exchange : บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา

คำศัพท์บนเครื่องบิน
Cabin : ห้องโดยสาร
Cockpit : ห้องนักบิน

ที่นั่งบนเครื่องบิน
Aisle seat : ที่นั่งริมทางเดิน
Window seat : ที่นั่งริมหน้าต่าง

In-flight manual : คู่มือบนเครื่องบิน

การแจ้งข่าวสาร ตารางเวลา
Arrivals board : กระดานผู้โดยสารขาเข้า
Expected 23:25 : คาดว่าในเวลา 23:25 น.
Landed 09:52 : (เครื่องบิน) ลงจอดในเวลา 09:52 น.

Delayed : ล่าช้า
Departures : เที่ยวบินขาออก

Departures are delayed : เที่ยวบินขาออกล่าช้า
Departure time : เวลาเครื่องบินออก
Direct flight : เที่ยวบินไม่จอดแวะ
Flight connections : การต่อเที่ยวบิน

Domestic flight : เที่ยวบินภายในประเทศ
Emergency exit : ทางออกฉุกเฉิน
Emergency landing : ลงจอดฉุกเฉิน

Information Counter : บริการสอบถาม
International flight : เที่ยวบินต่างประเทศ

Landing : ลงจอด

Lost and Found : บริการติดตามสัมภาระ จุดแจ้งกระเป๋าเดินทางหาย
Oversize baggage claim : ช่องรับสัมภาระเกินขนาด
Passengers lounge : ห้องรับรองผู้โดยสาร

ก่อนขึ้นเครื่องบิน..
Departure lounge : ห้องรับรองผู้โดยสารขาออก
Runway : ทางขึ้นลงเครื่องบิน

Now boarding : ขึ้นเครื่องได้แล้ว
Last call : เรียกครั้งสุดท้าย

Gate closing : ประตูกำลังปิด
Gate closed : ประตูปิดไปแล้ว
Departed : ออกไปแล้ว

Carousel : สายพานหรือรางเลื่อนรับกระเป๋า
Baggage reclaim : สายพานลำเลียงกระเป๋าเดินทาง

Free Airport Shuttler : รถรับส่งระหว่าง TERMINAL ภายในสนามบินฟรี

Tourist : นักท่องเที่ยว
Travel agency : บริษัทนำเที่ยว

Trolley : รถเข็นสัมภาระ
To board : ขึ้นเครื่อง
Terminal : สถานี
To land : ลงจอด

To check in : เช็ค-อิน
Timetable : ตารางเวลา
Take-off : ออกตัว

Seat belt : เข็มขัดนิรภัย
Seat : ที่นั่ง

Air Hostess : แอร์โฮสเตส
Air Steward : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย
Air Stewardess : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง

Copilot : นักบินร่วม
Crew : ลูกเรือ

Pilot : นักบิน
Flight attendant : พนักงานบนเครื่องบิน

ในเครื่องบินหนึ่งลำ ก็จะมีการจัดสันพื้นที่ภายใน แบ่งเป็น 3 ระดับ

1) First Class = ระดับที่แพงที่สุด
2) Business Class = ระดับที่นั่งสำหรับนักธุรกิจ
3) Economy Class = ระดับที่นั่งชั้นประหยัด

Aisle : ทางเดินระหว่างแถวที่นั่ง

ห้องน้ำบนเครื่องบิน
Lavatory or Toilet : ห้องน้ำ

เวลาจะเข้าห้องน้ำจะมีไฟที่หน้าห้องน้ำเขียนว่า “Vacant = ว่าง” สามารถเข้าได้เลย

แต่ถ้าไฟที่หน้าห้องน้ำขึ้นคำว่า “Occupied = กำลังมีคนใช้ห้องน้ำอยู่” และ “No smoking = ห้ามสูบบุหรี่”

Information : ข้อมูล
Ticket offices : ห้องจำหน่ายตั๋ว
Lockers : ตู้/ ลิ้นชัก
Payphones : โทรศัพท์สาธารณะ
Restaurant : ร้านอาหาร

Duty free shop : ร้านค้าปลอดภาษี
Tax free shopping : สินค้าปลอดภาษี
Duty free shopping : สินค้าปลอดภาษีที่รัฐเป็นคนจ่ายคืนให้ทีหลัง

Gates 1-32 : ประตูหมายเลข 1-32

Transfers : โยกย้าย/ เคลื่อนย้าย

Car hire : การเช่ารถ

Departures board : กระดานผู้โดยสารขาออก

Check-in open : เคาน์เตอร์สายการบินเปิดให้เช็คอินได้
Go to Gate … : ไปที่ประตู …
Cancelled : ยกเลิกไปแล้ว

About the author

Sine