ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

รูปแบบการใช้ Few, A few, Little, A little

Written by Sine

การใช้ FewA fewLittleA little ทั้ง 4 คำนี้ มีความหมายเหมือนกัน คือ แปลว่า เล็กน้อย หรือ นิดหน่อย แต่ทั้ง 4 คำนี้กลับมีการใช้งานที่แตกต่างกัน สำหรับเทคนิคโครงสร้างการใช้งาน สามารถแยกออกได้ 5 รูปแบบ ดังนี้ค่ะ

1. a few กับ few : ทั้งคู่มีความหมายว่า นิดหน่อย, เล็กน้อย แต่ a few จะมีจำนวนมากกว่า few (a few > few) เราจะใช้ a few กับ few คู่กับนามนับได้ที่เป็น พหูพจน์ (plural countable noun) เสมอ
a few / few + plural countable noun
a few / few students,

a few / few cats,

a few / few dogs,

a few / few friends,

a few / few books, etc.

2. a little กับ little: 2 คำนี้มีความหมายว่า นิดหน่อย, เล็กน้อย เช่นเดียวกัน แต่ a little จะมีจำนวนมากกว่า little และเราจะใช้ a little กับ little คู่กับ นามนับไม่ได้ (uncountable noun) เสมอ
a little / little + uncountable noun
a little / little money,

a little / little water,

a little / little food,

a little / little milk,

a little / little bread, etc.

3. a few กับ a little: 2 คำนี้มีความหมายว่ามีนิดหน่อย เล็กน้อย แต่ยังพอมีอยู่ ยังมีเพียงพอ ยังเป็นที่พอใจ ซึ่งเราจะใช้ทั้่ง 2 คำนี้กับสถานการณ์หรือประโยคที่มีความหมายในเชิงบวก (positive idea)
a few / a little + positive idea
Fon : Let’s go to the cinema tonight.   ฝน: ออกไปดูหนังกันเถอะคืนนี้
Bom: Ok, I’ve a little money.   บอม: โอเค ฉันมีเงินอยู่นิดหน่อย (เพียงพอที่จะไปดูหนังได้)

There are a few problems at work. มันมีปัญหานิดหน่อยในที่ทำงาน (มีปัญหาแต่ก็พอแก้ไขได้)
I’ve a little water. Let’s drink together.  ฉันมีน้ำอยู่นิดหน่อย มาดื่มด้วยกันเถอะ (มีเพียงพอที่จะแบ่งคนอื่น)

I’m not lonely because I’ve a few good friends.  ฉันไม่เหงาเลยเพราะฉันมีเพื่อนที่ดีอยู่บ้าง (ถึงจะมีน้อยแต่ก็พอใจ)

Young people watch movies in cinema

4. few กับ little: ทั้งคู่มีความหมายว่ามีน้อยมาก แทบจะไม่มี มีไม่พอ ไม่พอใจกับจำนวนที่มี มีน้อยกว่าที่เราคาดหวังจะให้มี ซึ่งเราจะใช้ 2 คำนี้กับสถานการณ์หรือประโยคที่มีความหมายในเชิงลบ (negative idea)
few / little + negative idea

Only few people can afford to pay such prices. มีคนน้อยมากที่จะสามารถจ่ายในราคานี้ (แทบจะไม่มีใครจ่ายไหว)

There seems little hope. มันเหมือนกับจะมีความหวังเล็กๆ (มีน้อยมากจนแทบไม่มีอยู่เลย)
Few people attended the meeting yesterday. เมื่อวานนี้แทบจะไม่มีคนเข้าประชุมเลย

In summer, there is little water in the canal. ในหน้าร้อน แทบจะไม่มีน้ำอยู่ในลำคลอง

5. เราสามารถใช้ few กับ little ซึ่งเป็น negative idea คู่กับ คำนามที่เป็นสิ่งที่เราไม่อยากได้เพื่อให้ประโยคนั้นมีความหมายในเชิงบวกได้ (negative + negative = positive) เช่น
Luckily, they’ve few problems.   โชคดีที่พวกเขาเจอปัญหาเพียงเล็กน้อย
It’s good that there’s little crime in my town.   มันดีที่หมู่บ้านของฉันมีอาชญากรรมน้อยมาก (น้อยจนแทบไม่มี⇒กลายเป็นเรื่องดี)

วิธีการใช้ few-little

สรุปการใช้งาน!!  Few / A few + นามนับได้พหูพจน์  ส่วน Little / A little + นามนับไม่ได้  และ

ถ้ามี Article “A” นำหน้า  ความหมายจะเป็นเชิงบวก  แต่หากเราตัด Article “A” ที่นำหน้าออก  ความหมายจะเป็นเชิงลบทันที

About the author

Sine