ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ลงลึกให้เข้าใจ กับ Direct speech

Written by Sine

Direct speech คือ การนำเอาคำพูดของคนอื่นมากล่าวต่อแบบตรงๆ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประโยคเดิม ซึ่งจะนำคำพูดนั้นมาอยู่ในเครื่องหมายคำพูด (Quotation mark) โดยมีเครื่องหมายลูกน้ำ (Comma) มาคั่นกลางระหว่างประโยคหลักกับประโยค direct speech

วิธีการทำประโยค direct speech โดยส่วนใหญ่มักทำได้ 3 วิธี ดังนี้

1. นำประโยคหลัก (main clause) มาวางไว้หน้าประโยค direct speech และใช้เครื่องหมายคอมม่าคั่นระหว่างประโยค ซึ่งเป็นวิธีที่มักจะใช้ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

He said, “I am innocent”
แปลว่า เขาพูดว่า “ฉันเป็นผู้บริสุทธิ์”

2. นำประโยค direct speech มาวางไว้หน้าประโยคหลัก (main clause) และใช้เครื่องหมาย comma คั่นระหว่างประโยค

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

“It’s not my fault” He said.
แปลว่า “มันไม่ใช่ความผิดของฉัน” เขากล่าว / เขาพูด

ทั้งนี้ ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถวางคำกริยาไว้หน้าประธานในประโยคหลักได้เช่นกัน

ตัวอย่างประโยค

“You never listen to me” said Sarah.
แปลว่า “คุณไม่เคยฟังฉันเลย” ซาร่ากล่าว / ซาร่าพูด

3. นำประโยคหลัก (main clause) มาวางไว้ตรงกลางระหว่างประโยค direct speech ซึ่งมักจะใช้ในภาษาเขียน เวลาเขียนประโยคภาษาอังกฤษ แต่ไม่นิยมใช้ในการพูด สำหรับการพูดสื่อสารในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

“Finally,” said Mario, “you see her for who she is”
แปลว่า “ในที่สุด” มาริโอ้เปล่า “คุณก็เห็นแล้วสินะว่าหล่อนเป็นอย่างไร”

About the author

Sine