ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

หลักการใช้ Future Perfect Tense

Written by Sine

หลักการใช้ Future Perfect Tense (Tense อนาคตสมบูรณ์)

Future ฟิวเชอะ= อนาคต

Perfect เพอเฟ็คท= สมบูรณ์

ที่บอกว่าเป็น “อนาคตสมบูรณ์” หมายถึง ในช่วงเวลาหนึ่งของอนาคต จะมีเหตการณ์หนึ่งได้ทำเสร็จสิ้นลงไปแล้ว (เช่น ฉันคงจะทำอะไรบางอย่างเสร็จแล้วนะ เมื่อถึงเวลานั้น เป็นต้น)

โครงสร้าง

I, You, He, She, It, We, They     will     have   eaten

การย่อรูป

การย่อรูป ใช้หลักเดียวกันกับ Future Simple Tense ครับ ให้คง have ไว้ ไม่ต้องย่อเป็น ‘ve นะครับ

หลักการใช้
ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะทำเสร็จสมบูรณ์ ณ เวลาหนึ่งในอนาคต

แบบมีเหตุการณ์เดียว ส่วนมากจะระบุเวลาในอนาคตด้วย เช่น
I will have eaten breakfast at 8 o’clock tomorrow.
ฉันจะกินข้าวเช้าเรียบร้อยแล้ว เวลา 8 นาฬิกา วันพรุ่งนี้
หมายความว่า พรุ่งนี้เวลา 8 นาฬิกา ฉันจะกินข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อย ถ้าจะซื้ออะไรมาฝากก็ต้องมาก่อนหน้านี้นะ
Tomorrow morning, we will have finished our project.
พรุ่งนี้เช้า พวกเราจะดำเนินโครงการของพวกเราเสร็จแล้ว
หมายความว่า พรุ่งนี้ตอนเช้า โครงการทำดำเนินมาเป็นเดือนจะเสร็จสมบูรณ์ พร้อมส่งมอบ
แบบมีสองเหตุการณ์ ดู Timeline ประกอบ(เหตุการณ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วใช้ Future Perfect อีกเหตุการณ์หนึ่งใช้ Present Simple)


She will have gone when you arrive.
หล่อน(คง)จะไปแล้ว เมื่อคุณมาถึง
หมายความว่า เมื่อคุณมาถึง คุณก็จะไม่เห็นหล่อนอยู่นี่หรอก เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาหรอก
I will have cleaned the floor when my mom gets home.
ฉัน(คง)จะทำความสะอาดพื้นเรียบร้อยแล้ว ตอนที่แม่มาถึง
หมายความว่า เมื่อแม่มาถึงบ้านพื้นก็จะเอี่ยมอ่องแล้ว ประมาณนี้
When we get to the station, the train will have left.
เมื่อเราไปถึงสถานี รถไฟ(คง)จะออกไปแล้ว

About the author

Sine