ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

adjectives บอกสัญชาติ

Written by Sine

adjectives กลุ่มต่อไปที่จะแนะนำมีชื่อว่า proper adjectives ได้แก่ คำคุณสมบัติที่ใช้ขยายคำนามเพื่อบอกว่า คำนามนั้น มีสัญชาติอะไร จริงๆ adjectives ในกลุ่มนี้ก็เปลี่ยนรูปมาจากคำนามที่แปลว่า ชนชาตินั้น นั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น

คำนามเฉพาะ

proper nouns

คุณศัพท์บอกสัญชาติ

proper adjectives

Thailand          ประเทศไทย

America          ประเทศอเมริกา

Britain             ประเทศอังกฤษ

Germany        ประเทศเยอรมัน

India               ประเทศอินเดีย

Italy                ประเทศอิตาลี

Japan              ประเทศญี่ปุ่น

China               ประเทศจีน

Thai                      สัญชาติไทย

American             สัญชาติอเมริกา

British                  สัญชาติอังกฤษ

German               สัญชาติเยอรมัน

Indian                  สัญชาติอินเดีย

Italian                 สัญชาติอิตาลี

Japanese            สัญชาติญี่ปุ่น

Chinese              สัญชาติจีน

 

About the author

Sine