ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Dative Case คืออะไร

Written by Sine

เราไม่แน่ใจว่า ทุกคนจะรู้จัก Dative Case กันหรือไม่ แต่เราจะแนะนำให้ได้รู้จักกัน

Dative Case คือ หน้าที่ของคำนาม หรือสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมรอง (Indirection Object) กริยาชนิดที่ต้องมีกรรม บางตัวต้องการกรมเพียงตัวเดียวก็พอ เข้าใจความหมายได้ แต่มีกริยาบางตัวต้องการกรรมถึง 2 ตัว ความถึงจะชัดเจน เช่น คำว่า “ให้” เป็นต้น เพราะหากเราทำการใช้คำว่า ให้ อย่าง

เขาให้แอปเปิ้ลหนึ่งผลแก่ฉัน
He give an apple to me.
ถ้าเราใช้ว่า เขาให้แอปเปิ้ล แต่ไม่บอกว่าให้กับอะไรหรือใคร ความก็จะไม่สมบูรณ์
เช่นเดียวกับว่า ถ้าเราบอก เขาให้แก่ฉัน เราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเขาให้อะไร ความก็จะไม่สมบูรณ์เช่นกัน
ดังนั้น
จำเป็นต้องใช้ “เขาให้แอปเปิ้ลหนึ่งผลแก่ฉัน” โดยจะมีกรรมทั้ง 2 ตัว ความจะสมบูรณ์

ซึ่งในที่นี้ apple เป็นกรรมของกริยา give ส่วน me เป็นกรรมของบุพบท to หรือเรียกว่า อยู่ใน Dative case เพราะว่า สามารถเรียงประโยคให้ได้ดังนี้

เอากรรมที่อยู่ข้างหลัง to นี้ ซึ่งเรียกว่ากรรมรอง ไปไว้ข้างหลังกริยาก็ได้ ส่วนกรรมตรง Direct Object ให้ย้ายมาอยู่ข้างหลังกรรมรองแทน เช่น

He give me an apple.

สรรพนามที่อยู่ในรูป Dative Case ย่อมเป็นกรรมของบุพบท to สรรพนามในรูป Dative Case ย่อมเป็นกรรมของบุพบท to สรรพนามในรูป Dative Case มีดังนี้

meหรือto me
usto us
youto you
himto him
themto them
herto her
itto it

About the author

Sine